Gebruiksvoorwaarden website wwww.hartafwijking.com

A. Algemene voorwaarden

1. Instemming met voorwaarden. Het gebruik van deze website www.hartafwijking.com (“de Website”) is onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. De Website wordt u aangeboden door Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V., gevestigd te Woerden (“Actelion”).

De Website en alle informatie die hierop is geplaatst, is uitsluitend gericht op Nederland en niet daarbuiten. Door deze Website te bezoeken, te bekijken en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten, stemt u (“ de Deelnemer” ) in met deze voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u hier niet mee instemt, is het u niet toegestaan deze Website te gebruiken. Wij adviseren u om deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw administratie.

Deze Website bevat met name informatie over aangeboren hartafwijkingen, CHD en PAH in de vorm van tekst, animaties en video’s. Daarnaast kunnen bezoekers onder meer met elkaar chatten, een blog indienen en contact opnemen met een specialist voor bij hun bestaande vragen (“de Diensten”).

U kunt pas gebruik maken van de op de Website aangeboden Diensten na registratie. Wanneer Actelion uw registratie aanvaardt, stuurt zij een hyperlink naar het door u opgegeven e-mailadres, waarmee u een  account kan openen (“ het  Account”). Op één e-mailadres kan maar één Account worden aangemaakt. Actelion is gerechtigd een registratie van een Deelnemer te weigeren, en is daarbij niet gehouden de redenen in dit verband te vermelden.

 

2. Privacy. Op de Website verwerkt Actelion persoonsgegevens. Actelion draagt er zorg voor dat de verwerking van de deze persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De wijze waarop Actelion de persoonsgegevens verwerkt is weergegeven in de Privacyverklaring – Onderdeel B.

 

3. Gebruik van de Diensten en verstrekking van informatie. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door u op de Website geplaatste informatie en berichten. Door informatie en berichten op de Website te plaatsen staat u er voor in dat:
(a)  de inhoud niet in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving dan wel niet anderszins onrechtmatig is (bijvoorbeeld omdat er sprake is van laster of smaad).
(b)  u met deze informatie en berichten anderen, waaronder andere Deelnemers, niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, beledigende teksten dan wel op een andere wijze andere Deelnemers lastig valt.

Actelion behoudt zich het recht voor om zelf informatie of berichten in te korten, te wijzigen of te verwijderen van de Website zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding. Verwijdering of wijziging kan onder meer plaatsvinden indien de inhoud van de informatie en/of het bericht onjuist en/of onvolledig is, inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden dan wel anderszins in strijd is met hetgeen hierboven genoemd onder (a) en (b).

 

4. Aard van de inhoud. De inhoud van de Website is slechts van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd een arts of specialist. Deze Website is niet meer dan een hulpmiddel om medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen, alsmede ervaringen (met andere Deelnemers) te delen. Actelion accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de Website en de daarop gepubliceerde informatie.

Via de Website geeft  een Deelnemer de mogelijkheid om een vraag te stellen aan een specialist in CHD / PAH. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor de Deelnemer. De beantwoording van uw vraag door de specialist zal enkel tot stand komen op basis van de door u verstrekte gegevens. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw eigen arts of specialist. Actelion accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van op de Website gepubliceerde informatie, noch door haar zelf, noch door Deelnemers. Actelion staat er niet voor in dat iedere vraag aan een specialist (tijdig) wordt gehonoreerd en kan ook niet instaan voor de inhoud en kwaliteit van het antwoord, dan wel de (overige) contacten tussen u en de specialist. De experts streven er naar uw vraag binnen een week te beantwoorden, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor dringende vragen verwijst Actelion u door naar uw huisarts. Mocht u klachten en/of opmerkingen hebben over het functioneren van de expert, dan verzoekt Actelion u om daarover contact met haar op te nemen via het contactformulier.

Indien u een beroepsbeoefenaar bent, blijft u zelf verantwoordelijk voor uw patiënten en alle adviezen die u aan uw patiënten en/of andere behandelaars verstrekt. Actelion accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van het contactformulier, dan wel het antwoord van de specialist.

 

5. Bevoegd tot wijziging inhoud. Actelion kan te allen tijde de inhoud van de Website wijzigen, delen van de Website buiten gebruik stellen of de Website geheel uit de lucht halen. Actelion staat er niet voor in dat de Website vrij is van virussen of andere schadelijke bestanddelen.

 

6. Aansprakelijkheid derden. Bij wijze van service voor de bezoekers van onze Website kan deze links bevatten naar internetsites van derden. Wij wijzen u erop dat Actelion geen controle over dergelijke websites uitoefent. Uw eventuele bezoek aan deze websites is voor eigen risico. Actelion draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites van derden.

 

7. Intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, berusten de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (de inhoud van) deze Website, zoals auteursrechten en merkrechten, bij Actelion of haar licentiegevers. De inhoud van deze site mag zonder toestemming van Actelion niet geheel of gedeeltelijk worden overgenomen. De distributie, wijziging, verzending of het gebruik van gegevens van de Website (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, tekeningen, video enz.) voor publieke of commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Voor eventuele uitzonderingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Actelion vereist.

Indien u informatie, blogs of andere materialen op de Website plaatst, verleent u aan Actelion een onbeperkte licentie op intellectuele eigendomsrechten die hierop rusten en het recht om het door u op de Website geplaatste materiaal onbeperkt te (her)gebruiken. U garandeert dat u gerechtigd bent deze gebruiksrechten te verlenen en vrijwaart Actelion voor eventuele aanspraken dienaangaande.

 

8. Linking en framing. Links naar deze Website zijn uitsluitend toegestaan als ze uitkomen op de homepage. Deeplinking is niet toegestaan. Het is tevens verboden (delen van) deze Website te linken op een wijze dat deze deel uit lijken te maken van uw Website. Voor eventuele uitzonderingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Actelion vereist.

 

9. Spam/harvesten. Het gebruik van (persoons)gegevens van Deelnemers die via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder mede – maar niet beperkt tot – e-mailadressen van Deelnemers is enkel en alleen toegestaan met het oog op het doel van de Website, het reageren op de informatie en/of het bericht van de betreffende Deelnemer. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens voor enig ander doel te verwerken. Dit houdt onder meer in dat de volgende handelingen niet zijn toegestaan:

 • het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van (commerciële, ideële of charitatieve) communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met Deelnemer(s), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon;
 • iedere andere vorm van ongevraagde communicatie (waaronder mede doch niet uitsluitend oproepen voor onderzoeken van welke aard dan ook);
 • het verzamelen van persoonsgegevens van Deelnemers om welke reden dan ook.

 

10. Beëindiging / verwijdering van een Account. U bent te allen tijde gerechtigd uw Account per direct via het contactformulier op de Website op te heffen.
Actelion is te allen tijde gerechtigd om uw Account zonder verdere opgaaf van redenen te verwijderen, met name indien u:

(a) langer dan een jaar niet op de Website heeft ingelogd;
(b) u in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden onderdelen, dan wel anderszins onrechtmatig handelt bij het gebruik van deze Website.

Als gevolg van de beëindiging/verwijdering van  wordt uw Account, alsmede uw eventuele chatberichten en (overzicht van) gestelde vragen verwijderd. Actelion behoudt zich het recht ingezonden en gepubliceerde blogs op de Website te behouden.

 

11. Aansprakelijkheid voor fouten, onvolledigheden en onjuistheden. Gebruik van de Website en de informatie op de Website is geheel voor eigen risico. De inhoud kan niet worden gelijkgesteld met een (medisch) advies. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie accepteert Actelion geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden op de Website (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en links) alsmede voor niet-beschikbaarheid of gebrekkige beschikbaarheid van de Website.

 

12. Contact. Mocht u klachten, opmerkingen of vragen hebben over (het functioneren van) de Website, dan verzoekt Actelion u om daarover contact met haar op te nemen via het contactformulier.

Ook indien u fraude of misbruik vermoedt terzake van de Website en de aangeboden Diensten, wordt u verzocht contact op te nemen met Actelion via het contactformulier. Actelion is te allen tijde gerechtigd om (delen van) de Website of de Diensten buiten gebruik te stellen in geval van (vermoeden van) fraude, misbruik of disfunctioneren. In geval van (vermoeden van) fraude of misbruik is Actelion gerechtigd om Accounts te blokkeren.

 

13. Slotbepalingen.
13.1. Actelion is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde versie tenminste een maand voordat deze in werking treedt op de Website bekendmaken. Indien u niet akkoord bent met de wijzigingen kunt u uw Account verwijderen. Indien u na de wijziging doorgaat met het gebruik van de Website en de daarop aangeboden Diensten, wordt daarmee automatisch uw aanvaarding van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden verondersteld.
13.2. Indien en voor zover enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Actelion zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
13.3 Op uw gebruik van deze site is Nederlands recht van toepassing. U stemt ermee in dat geschillen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met deze Website bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht, Nederland.

 

B. Privacy verklaring

De term “persoonlijke gegevens” in deze verklaring verwijst naar informatie die gebruikt kan worden om u te identificeren, zoals uw naam, geboortedatum, of e-mail- of postadres. Voor sommige van de op deze Website verleende diensten is registratie vereist. Als u zich bij Actelion registreert, kan het nodig zijn dat u bepaalde gegevensvelden invult en een gebruikersnaam en wachtwoord kiest. Uw gebruikersnaam hoeft niet uw voor- en achternaam te bevatten. Wij wijzen u erop dat het mogelijk is dat u, als u besluit bepaalde gevraagde persoonlijke gegevens achter te houden, bepaalde delen van deze Website niet meer kunt inzien en dat Actelion uw vraag niet kan beantwoorden. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten, evenals ten behoeve van analyse ten behoeve van statistische of wetenschappelijke doeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Tevens maken wij u erop attent dat de door u verstrekte gegevens door Actelion kunnen worden gebruikt om u per post of e-mail vrijblijvende informatie toe te kunnen sturen over producten, diensten en speciale acties van Actelion, alsmede over aandoeningen en behandelwijzen, al dan niet na analyse van de gegevens, waarbij wij bestanden van derden kunnen gebruiken. Indien u daar bezwaar tegen hebt, kunt u daar kosteloos bezwaar tegen maken door een bericht te sturen via het contactformulier.

Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens zal Actelion volledig voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Conform artikel 13 Wet bescherming persoonsgegevens zal Actelion passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Actelion ziet erop toe dat deze maatregelen rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Dit privacy beleid is uitsluitend van toepassing op deze Website.

1. Cookies. Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst waarmee wij bepaalde informatie op kunnen slaan betreffende uw bezoek van deze website. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u gedurende uw bezoek aan onze website heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Wij maken ook gebruik van de dienst Google Analytics van Google, Inc., Amerika. In het kader van deze dienst verzamelt Google verkeersgegevens (surfgedrag) en plaatst zij cookies op uw computer. Actelion heeft online inzage in de gebruiksstatistieken die Google op basis daarvan vervaardigt. Deze statistieken helpen Actelion om haar website en dienstverlening te verbeteren. Actelion heeft in dit kader een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Google zal de laatste vier cijfers van uw IP-adres verwijderen (anonimiseren). De verzamelde gegevens zullen door Google verder niet gebruikt worden voor eigen doeleinden en niet gedeeld worden met derden. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.  Indien gewenst, kunt u gebruik maken van een opt-out mogelijkheid. Klik hier voor de CBP handleiding, zie punt 4.

 

2. Registratie. U kunt zich voor het gebruik van deze Website registeren. Uw gegevens kunnen gebruikt worden ten behoeve van analyse ten behoeve van statistische of wetenschappelijke doeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien u daar bezwaar tegen hebt, kunt u daar kosteloos bezwaar tegen maken door een bericht te sturen via het contactformulier.

Voor de registratie dient u de volgende gegevens in te vullen:

(a) Gebruikersnaam
(b) E-mailadres
(c) Wachtwoord
(d) Relatie met een aangeboren hartafwijking of Pulmonale Arteriële Hypertentie ((ex-)patiënt, partner van, ouder van, etc.)
(e) Voornaam (optioneel)
(f) Achternaam (optioneel)
(g) Leeftijd (optioneel)
(h) Geslacht (optioneel)
(i) Korte biografie (optioneel)

 

3. Inloggen. Indien u middels het registratieformulier een profiel aanmaakt, dient u eventuele (patiënt)informatie die u toevoegt te anonimiseren. Actelion verplicht zich om op geen enkele wijze te proberen om gecodeerde gegevens terug te leiden naar de achterliggende natuurlijke personen. Uiteraard zullen de door u ingevoerde gegevens wel aan u zijn gekoppeld. Eventuele persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

4. Account. U staat er voor in dat alle contactgegevens die u via de Website verstrekt juist en actueel zijn en dat u de Website uitsluitend voor u zelf zult gebruiken. U bent niet gerechtigd uw Account over te dragen aan een derde. Onverminderd het voorgaande bent u, ter bescherming van uw privacy, gerechtigd om gebruik te maken van een anonieme gebruikersnaam (de naam die op de Website wordt getoond). Deelnemers kunnen niet zelf de gebruikersnaam wijzigen, u dient daarvoor per e-mail contact op te nemen met Actelion. Actelion is gerechtigd om aan het wijzigingsverzoek nadere (authenticatie) eisen te stellen en is bovendien gerechtigd om gebruikersnamen te weigeren (bijvoorbeeld in het geval dat deze onnodig grievend, verwarrend of onrechtmatig jegens derden zijn)

Om gebruik te kunnen maken van het Account heeft u de door Actelion verstrekte inloggegevens nodig. U bent aansprakelijk voor al het gebruik dat via uw Account van de Website wordt gemaakt en zult vertrouwelijk omgaan met de inloggegevens. U vrijwaart Actelion volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat, via uw Account, van de Website en de daarop aangeboden Dienst wordt gemaakt.

 

5. Zoekgedrag en gebruiksgegevens. Op de Website verzamelt Actelion gegevens met betrekking tot uw (zoek)gedrag op en gebruik van de Website en de daarop aangeboden informatie. Actelion maakt hiervoor eveneens gebruik van uw IP-adres. De gegevens (inclusief uw IP-adres) worden uitsluitend gebruikt voor algemene statistische doeleinden om een beter beeld te krijgen van het gebruik van de Website en onze dienstverlening. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie bezoekers en Deelnemers te identificeren.

 

6. Informatie doeleinden.
6.1. Actelion verwerkt uw persoonsgegevens onder artikel 2 a t/m c uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Toegangscontrole tot de Website
 • Verlening van de Diensten
 • Verstrekking van door u aangevraagde informatie en afhandeling van de van u verkregen informatie
 • Verstrekking van informatie over actuele ontwikkelingen binnen de Website en eventuele nieuwe features, tenzij u heeft aangegeven daar geen interesse in te hebben
 • Verbetering en beveiliging van de Website
 • Controleren van door u geposte informatie op de Website

6.2. Actelion gebruikt uw persoonsgegevens onder artikel 2 d t/m g en 2.3 om op geaggregeerd en anoniem niveau online gebruiksstatistieken samen te stellen, zoek- en surfgedrag te analyseren en algoritmes samen te stellen teneinde de Website en de informatie op de Website te kunnen personaliseren en te kunnen verbeteren.
6.3. Geaggregeerde en geanonimiseerde gezondheidsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door derden en in dat kader door Actelion worden verstrekt aan de instanties die het wetenschappelijk onderzoek of statistiek uitvoeren. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gezondheidsgegevens zijn niet te herleiden naar de Deelnemers.
6.4. Actelion verwerkt uw persoonsgegevens onder artikel 2 d t/m g verder uitsluitend in het door u aangemaakte profiel.
6.5. Uw persoonsgegevens zullen niet voor andere dan in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

 

7. Privacy instellingen. Een profiel is alleen zichtbaar voor andere Deelnemers van deze Website die een geregistreerd account hebben en zijn ingelogd.

 

8. Inzien van persoonlijke berichten. Actelion onthoudt zich van het inzien van de door Deelnemers verstuurde persoonlijke berichten en andere persoonlijke bestanden van Deelnemers en stellen deze niet aan derden ter beschikking, tenzij Actelion hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van een bevoegde rechter.

 

9. Verstrekking persoonsgegevens aan derden.
9.1. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 8 en 9.2 verstrekt Actelion uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling is gehouden.
9.2. Actelion kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruikmaken van andere dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht van Actelion zullen optreden. Met deze bewerker sluit Actelion een bewerkersovereenkomst waarin de bewerker wordt verplicht om de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden en deze Privacyverklaring na te leven.

 

10. Beveiligingsmaatregelen. Ofschoon Actelion ter bescherming van uw persoonsgegevens de uiterste zorg nastreeft, kan zij er niet voor instaan dat derden (waaronder andere Deelnemers) geen misbruik zullen maken van uw persoonsgegeven dan wel niet anderszins uw persoonsgegevens onrechtmatig zullen gebruiken. Het gebruik van de Website en de Diensten is volledig voor uw eigen risico.

 

11. Inzagerecht en verwijdering.
11.1. U bent gerechtigd om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw andere vragen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met Actelion via het contactformulier.
11.2. Op het moment dat de Overeenkomst wordt beëindigd en het Account wordt verwijderd worden alle persoonsgegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

 

12. Wijzigingen. Actelion kan dit privacy beleid van tijd tot tijd aanpassen.

 

13. Toepassing voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook expliciet van toepassing op het gebruik van de contactmogelijkheid via deze Website met lotgenoten en specialisten op het gebied van CHD en PAH. Als u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan bent u niet gerechtigd om de contactmogelijkheden te gebruiken. Gebruik van de contactmogelijkheden / registratie voor de contactmogelijkheden impliceert instemming met deze voorwaarden.

C. Reglement van Orde

Om ervoor te zorgen dat de Website een veilige en betrouwbare plek is om ervaringen te delen en om in contact te komen met andere Deelnemers, heeft Actelion onderstaand reglement opgesteld. Dit reglement is van toepassing op al het gebruik van de Website. Lees het daarom goed door voordat u de Website (actief) gaat gebruiken. Actelion behoudt zich het recht voor om deze regels op ieder moment te wijzigen. De wijziging zullen via de Website bekend gemaakt worden. Het is aan te raden om regelmatig zelf het reglement  te controleren op mogelijke wijzigingen.

 

1. Inhoud van berichten en vragen. Als u een vraag aan een specialist wilt stellen, plaats dan een titel die past bij het onderwerp. Hierdoor weet de specialist waar het over gaat.

Actelion adviseert om in de berichten geen lange teksten uit andere berichten of andere onderdelen van de Website op te nemen. Beter is het om naar deze teksten te verwijzen.

Het citeren of kopiëren van teksten afkomstig van andere Websites in een blog, vraag of andere berichten is niet toegestaan. In plaats daarvan adviseren wij een hyperlink met bronvermelding op te nemen, die verwijst naar de Website waar de tekst is opgenomen.

De Website is een Nederlandstalige community en Nederlands is de voertaal. Er bestaat eventueel een mogelijkheid om een vraag te stellen in een andere voertaal. Dit verzoek zal alleen worden gehonoreerd als er een specialist beschikbaar is die de betreffende taal beheerst.

 

2. Toon en taalgebruik, vreemde talen. Actelion vindt het heel belangrijk dat Deelnemers elkaar en elkaars mening respecteren en dat iedereen op fatsoenlijke en constructieve wijze met elkaar in gesprek treedt. Deelnemers zullen elkaar niet persoonlijk aanvallen en evenmin elkaar bewust kwetsen.

Het is niet toegestaan om nodeloos kwetsende, agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, haatdragende, vulgaire, seksueel georiënteerde, obscene, racistische, discriminerende, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen plaatsen. Het gebruik van scheld- of vloekwoorden is eveneens verboden.

Als u in uw bijdrage gebruikmaakt van een andere taal dan de Nederlandse, geef er dan zelf een vertaling bij.

 

3. Reclame. Het maken van (directe of indirecte) reclame op de Website of via gegevens verkregen via de Website is niet toegestaan. Hieronder valt het maken van reclame, op welke wijze dan ook, voor producten, diensten, behandelingen, fabrikanten, leveranciers, merken, zorgverleners of Websites van uzelf of van derden. Verwijzen naar producten, fabrikanten, Website mag uitsluitend als dat informatief is in een (chat)gesprek of voor een Deelnemer die een bepaalde vraag heeft gesteld.

 

4. Alternatieve / complementaire geneeswijzen. Gesprekken over  complementaire of alternatieve behandelingen is mogelijk op deze Website met inachtneming van het volgende. Het is niet toegestaan om:

 • complementaire, alternatieve of medische) behandelingen aan te prijzen die in de plaats komen van reguliere, behandelingen, die in overleg met de arts(en) zijn ingezet;
 • anderen aan te moedigen hun behandeling, die in overleg met de arts(en) is ingezet, te staken;
 • onbevoegde artsen aan te prijzen als behandelaar;
 • experimentele (onbewezen) behandelingen aan te prijzen als vervanging voor de reguliere behandelingen die in overleg met de arts(en) zijn ingezet;
 • genezing te beloven.

 

5. Enquêtes en onderzoek, mediaverzoeken. Het is niet toegestaan om op de Website oproepen te plaatsen of via de Website oproepen te verspreiden voor deelname aan (medisch) onderzoek of voor enquêtes voor welk doel dan ook. Ook is het niet toegestaan om oproepen te plaatsen of te verspreiden van (andere) media. Als u een dergelijke oproep wilt plaatsen, kan u contact opnemen met Actelion.

 

6. Personen, artsen, ziekenhuizen bespreken. 

 • De Website is niet bedoeld als een beoordelings- en reviewsite voor zorgverleners. We verwijzen u hiervoor graag naar Zorgkaartnederland.nl. Vanzelfsprekend kunt u met andere Deelnemers in de chat wel uw eigen ervaring met betrekking tot de behandeling, de zorgverlener, verplegend of ondersteunend personeel, verzekering en dergelijke delen. Vertel daarbij alleen over uw eigen ervaringen en schrijf geen verhalen op die u van anderen hebt gehoord. Probeer uw meningen zoveel mogelijk te onderbouwen.
 • Plaats geen tot individuele zorgverleners herleidbare verwijten en houd er rekening mee dat een zorgverlener waarbij u in behandeling bent, of bent geweest, een geheimhoudingsplicht heeft en dus niet kan reageren op uw bijdrage.
 • De Website is niet bedoeld om mogelijke problemen met uw zorgverlener, de zorginstelling of met andere personen of instanties aan de kaak te stellen of op te lossen. In het algemeen werkt dit contraproductief en hier zijn andere wegen voor.

 

7. Intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens.

 • Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Actelion is het niet toegestaan (onderdelen van) de Website, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen berichten uit blogs, chats, profielen of andere teksten te kopiëren, verspreiden, wijzigen of op welke wijze dan ook in een ander document, Website of ander materiaal te verwerken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.
 • Het is bovendien niet toegestaan artikelen, blogs of andere materialen op de Website te plaatsen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 • Het is niet toegestaan andermans naam aan te nemen, zich voor iemand anders uit te geven, een organisatienaam als gebruikersnaam te nemen of onterecht de suggestie te wekken een zorgverlener te zijn.
 • Verder is het niet toegestaan de werkelijke namen, adressen, telefoonnummers en andere persoonlijke gegevens van natuurlijke personen (deelnemers of niet) te vermelden, te verspreiden of op een andere wijze openbaar te maken, tenzij de betreffende persoon daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
 • Tot slot is het niet toegestaan om foto’s van anderen te plaatsen zonder hun toestemming.